UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Як захистити свої товари і послуги
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Як захистити свої товари і послуги

Кращий захист володіння і розпорядження правом власності надає охоронний документ, виданий державою.

Об’єктам промислової власності державна охорона надається документом, який зветься патентом, і видається Державним департаментом інтелектуальної власності.

Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель, або промисловий зразок.

Патентами охороняються: продукти - пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин або тварин; способи - процеси здійснення дій у будь-якій сфері технології над матеріальними об'єктами за допомогою матеріальних засобів; результати творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об’єкт, який охороняється патентом, повинний бути новим у тому значенні, що не було ніяких відомостей про те, що об’єкт вже був опублікований, або публічно використаний.

Обов’язковою умовою патентоздатності такого об’єкту також є його промислова придатність у тому значенні, що він може бути використаний у промисловості, або в іншій сфері діяльності.

Патенти видаються на термін 20 років (патенти на винаходи) і 10 років (деклараційні патенти на корисні моделі і промислові зразки).

20-річний і 10-річні патенти, у рівній мірі, охороняють виключне право їх власника.

Визначивши об’єкт, на який передбачається отримати охорону, необхідно вибрати потрібний вид цієї охорони, і того, на кого буде оформлений охоронний документи, тобто – хто буде власником об’єкту, а значить, і власником виключних на нього прав.

Патентовласниками в Україні можуть бути як юридичні так і фізичні особи, або групи осіб.

 

ЩО ТАКЕ ВИНАХІД 

 Патент України на винахід

Титульний лист патенту України на винахід (зразок)

Винахід - це таке оригінальне технологічне (технічне) вирішення (втілення ідеї), яке дозволяє на практиці розв'язати певну проблему в області техніки, і відповідає умовам патентоздатності. Тому, відповідно до законодавства у сфері винахідництва, для того, щоб яка-небудь ідея могла стати об'єктом правової охорони (бути патентоспроможною), вимагається, щоб вона була новою у тому значенні, що не було ніяких відомостей про те, що вона вже була опублікована, або публічно використана; повинна бути неочевидною у тому значенні, що не виникла б у будь-якого фахівця відповідної області промисловості, якби його попросили знайти рішення даної конкретної проблеми; повинна бути відразу придатна для застосування у промисловості в тому значенні, що вона може бути вироблена або використана промисловим способом.

Іншими словами - винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

ЩО ТАКЕ КОРИСНА МОДЕЛЬ

Корисна модель — таке нове і промислово придатне конструктивне втілення ідеї, яке дозволяє на практиці розв'язати певну проблему в області техніки.

Поняття «Корисна модель», в патентному праві України, відноситься як до пристрою, так і до способу та речовини.

Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак не відома з рівня техніки, тобто будь-яких опублікованих у світі відомостей про засоби того ж призначення, що і заявлена корисна модель, а також відомостей про їх застосування в Україні, що стали загальнодоступними до дати пріоритету корисної моделі.

Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана у промисловості або в іншій сфері діяльності.

ЩО ТАКЕ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об’єктом промислового зразку може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Умовами патентоспроможності промислового зразку є новизна та промислова придатність.

Що таке товарний знак і торговельна марка

*

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг

Титульний лист свідоцтва України на знак для товарів і послуг (зразок)

Міжнародний сертифікат реєстрації знака

Перша сторінка Міжнародного сертифікату реєстрації знака (зразок)

Свідоцтво Російської Федерації на товарний знак (знак обслуговування)

Титульний лист свідоцтва Російської Федерації на товарний знак (знак обслуговування) (зразок)

Під товарним знаком розуміється відмітне позначення, що ідентифікує визначені товари чи послуги, вироблені чи надані конкретною особою чи підприємством.

Товарні знаки застосувалися здавна – ще з тих часів, коли ремісники позначали свої вироби, ставлячи на них власні підписи, або певні знаки – так звані клейма.

З роками ці знаки поступово перетворилися в сучасну систему охорони і реєстрації товарних знаків. Система допомагає споживачам ідентифікувати і полегшувати вибір виробів та послуг, які засвідчені відмітними товарними знаками.

Українське законодавство вирізняє такий знак для товарів і послуг як торговельну марку. Однак, відповідно до закону, правовий статус торговельної марки практично не відрізняється ні від "знаку для товарів і послуг" ні від "товарного знаку".

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Правава охорона знаку надається для, вибраних заявником, товарів і / або ослуг, що їх охоплює Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТП).

Охорона може бути надана на словесні, образотворчі, об'ємні, а також інші позначення або їх комбінації), навіть на звук (мелодію). У ряді країн реєструються також нюхові знаки.

Власником знаку для товарів і послуг в Україні можуть бути як юридичні так і фізичні особи, або групи осіб (наприклад в Росії - власником товарного знаку може бути тільки юридична особа, або фізична особа, зареєстрована як підприємець без утворення юридичної особи).

Якщо знак, що заявляється, являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом (написане оригінальним шрифтом) слово або словосполучення, або ж знак являє собою графічне зображення, чи графічне зображення з включенням будь-якого слова або словосполучення (навіть накресленного стандартними літерами і/або цифрами) – тобто виконаний індивідуальним художнім прийомом словесний, зображувальний або комбінований знак, то на творче вираження такого знака можна одержати Свідоцтво України про охорону авторського права на твір.

Таке свідоцтво засвідчує факт реєстрації і обнародування твору, і, відповідно, майнове право власника твору на його використання у всьому світі, у тому числі для товарів та послуг що їх охоплюють усі класи МКТП. 

Зверніть увагу:

Якщо знак, що заявляється, являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом (написане оригінальним шрифтом) слово або словосполучення, або ж знак являє собою графічне зображення, чи графічне зображення з включенням будь-якого слова або словосполучення (навіть накресленного стандартними літерами і/або цифрами) – тобто виконаний індивідуальним художнім прийомом словесний, зображувальний або комбінований знак, то на творче вираження такого знака можна одержати Свідоцтво України про охорону авторського права на твір.

Таке свідоцтво засвідчує факт реєстрації і обнародування твору, і, відповідно, майнове право власника твору на його використання у всьому світі, у тому числі для товарів та послуг що їх охоплюють усі класи МКТП.  

Що таке авторське право

Наявність в об’єкті ознак авторського права дозволяє отримати охоронний документ, який називається „Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір”.

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • інші твори.

Охороні підлягають твори як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Автор – це фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Власником твору може бути як фізична так і юридична особа, або група осіб, а також їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Виключне право — майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах визначеного терміну.

Авторське право діє протягом усього життя автора, і 70 років після його смерті, із деякими відмінностями.

Тепер Ви готові до того, щоб звернутися в патентну фірму, - наприклад, у ПАТЕНТБЮРО.

© Авторське викладення В. Гладченка

12 січня 2005

Повний спектр послуг надає ПАТЕНТБЮРО ® - лабораторія правових проблем  інтелектуальної власності

Перелік послуг і тарифи ПАТЕНТБЮРО: 

Контактна інформація:

 • ДНІПРПАТЕНТ- mailto:dnipr@patent.net.ua  
 • КИЇВПАТЕНТ- mailto:kyiv@patent.net.ua   
 • ХАРКІВПАТЕНТ - mailto:fond@online.kharkiv.com

Корисна інформація: