UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Про інтелектуальну власність та її охорону – ОСНОВНЕ
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Про інтелектуальну власність та її охорону – ОСНОВНЕ

ДУЖЕ КОРОТКО

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

 • літературні та художні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Твори:

Як твори охороняються:

 • літературні і художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • інші твори.

Охорона також поширюється і на частину твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальну назва твору.

Правова охорона на твір поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права є доказом виключного права власності - майнового та немайнового права його власника на твір.

Термін дії авторського права на твір – до кінця життя автора (останнього із авторів) + 70 років після його смерті.

Територія дії авторського права – весь світ

Послуги і тимчасові тарифи стосовно авторського права на твір

Винахід / Корисна модель:

Винахід / корисна модель – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень, і промислово придатний.

Патент на винахід – різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Термін дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.

Патент на корисну модель – різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Термін отримання патенту України законодавчо не встановлено. На практиці - близько 2-х років на винахід, і до 6-ти місяців - на корисну модель.

Менший термін отримання патенту на корисну модель обумовлений відсутністю процедури її кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті), тобто експертизи на новизну і промислову придатність.

Патент на корисну модель видається під відповідальність заявника (є деклараційним).

Ступінь правової охорони технічного рішення, запатентованого як корисна модель, у певному сенсі, вищий, ніж подібного рішення, запатентованого як винахід, за тієї причини, що до корисної моделі не пред'являється така вимога як неочевидність технічного рішення.

Вимога неочевидності технічного рішення обов'язкова для патенту на винахід.

Враховуючи, що як корисну модель можна запатентувати технічне рішення і неочевидне (тобто таке, що не володіє винахідницьким рівнем) і очевидне (без винахідницького рівня, наприклад – просте інженерне рішення), дію патенту на корисну модель неможливо припинити у судовому порядку з причини очевидності запатентованого технічного рішення, тобто, в цьому сенсі патент на корисну модель більш надійний.

Патент на винахід / корисну модель дає його власнику монополію (виключне право власності) на використання запатентованого технічного рішення.

Ступінь міцності патентної охорони залежить від того, як уміло складений патент.

Патент є офіційним свідченням надання його власнику міжнародним правом, монополії на запатентований технічне рішення – в країні видала патент (національний патент) і країнах, в яких технічне рішення запатентоване за міжнародною заявкою (міжнародний патент).

Послуги і тимчасові тарифи стосовно винаходів і корисних моделей

Промисловий зразок:

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об'єкт промислового зразка – форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Згідно з законом не можуть одержати правову охорону:

 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних речовин.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років з дати подачі патентної заявки і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п'ять років.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків

Знак – знак для товарів і послуг (торговельна марка, товарний знак, знак обслуговування)

Знак для товарів і послуг (далі - знак) - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державним департаментом інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ).

Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: .

позначення, які зображують або імітують:

 • словесні у вигляді слів або сполучень літер, або літер та цифр;
 • зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;
 • об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Знак також може бути звуковим, світловим, кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Об’єктом знака не можуть бути:

імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах держбезпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

позначення, які зображують або імітують:

 • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
 • офіційні назви держав;
 • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
 • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
 • нагороди та інші відзнаки.

(такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників).

позначення, які:

 • звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака);
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака);
 • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака);
 • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака);
 • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака);
 • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака).

позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

 • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
 • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими;
 • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
 • кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються (такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями);
 • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

позначення, які відтворюють:

 • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
 • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
 • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 цього Закону та вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

Право на одержання свідоцтва має заявник, що ним може бути будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору.

Послуги і тимчасові тарифи стосовно знаків для торговельних марок

24.09.2015

 • ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН - миттєві заявки на об'єкти інтелектуальної власності